Inschrijven leerling

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Om uw kind op onze basisschool aan te melden maakt u een afspraak met de adjunct directeur Janneke van der Elst. Zij zal u in een gesprek informatie geven over de school en u een rondleiding geven.  

Voor aanmelding van uw kind stellen wij als voorwaarde dat u het protestants christelijk karakter van de school respecteert. Daarnaast achten wij het van belang dat ouders instemmen met de onderwijskundige en pedagogische uitgangspunten van de school.  

 

Aanmelden van kinderen die na 1 oktober 2015 zijn geboren  

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl 

 

Meer aanmeldingen dan plaatsen 

Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Wij hebben voor het schooljaar 2019-2020 plaats voor maximaal 75 leerlingen in groep 1. 

Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school.  

  

Aanmeldperioden 

De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond  in Den Haag hetzelfde. Deze vindt u vanaf 1 augustus 2018 op scholenwijzer.denhaag.nl. U mag uw kind slechts in één periode aanmelden op een school met een leerlingplafond. 

  

Voorkeurslijst van scholen 

Omdat we meestal meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meer scholen invult op de voorkeurslijst.  

  

Voorrangsregels 

Onze school hanteert de volgende voorrangsregels: 

  • een broer of zus zit al op onze school 

  • uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Peuterschool Anema en buitenschoolse opvang 2Maatjes. 

 

Loting 

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben, daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en loting gekeken of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enzovoort. 

  

Bericht van plaatsing 

Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons, of een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen op scholen.  

Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan. 

  

Inschrijven 

Nadat u bericht over een plaats voor uw kind heeft ontvangen, maakt u een afspraak voor inschrijving. Als u de inschrijving ondertekent, dan weet u dat uw kind het volgend schooljaar een plekje heeft. 

  

Meer informatie 

Algemene informatie over aanmelden op de basisschool in Den Haag vindt u op de website scholenwijzer.denhaag.nl.  

 

Wennen op school 

Voordat uw kind vier jaar wordt mag het - als het drie jaar en tien maanden is - maximaal tien dagdelen op onze school komen kennismaken. U ontvangt ruim voordat uw kind 4 wordt thuis een uitnodiging van de leerkracht. 

Als uw kind in de laatste weken van het schooljaar 4 jaar wordt dan zal de school met u in gesprek gaan over plaatsing. Aan het einde van het schooljaar zijn de kleutergroepen groot en het kan verstandiger zijn om uw kind pas na de zomervakantie in een kleine groep te laten beginnen.  

 

 

Aanmelden van kinderen die al 4 jaar zijn op moment van aanmelding  

Kinderen die al vier jaar zijn en dus op een andere basisschool zijn begonnen, worden niet direct ingeschreven. Er wordt eerst contact opgenomen met de vorige school. 

 

Criteria die bij de toelating een rol kunnen spelen zijn de volgende:
* Groepsgrootte;
* Deskundigheid personeel;
* Ouders geven geen toestemming om informatie te mogen inwinnen;
* De school van herkomst geeft aan dat er rapporten aanwezig zijn over de leerling die ze niet mogen overdragen;
* De Anemaschool kan de gevraagde zorg niet bieden (zie het schoolondersteuningsprofiel);
* Beschikbaarheid personeel (bijvoorbeeld een tekort of een hoog ziekteverzuim);
* Samenstelling van de groep (er zit al een aantal leerlingen met speciale hulpvragen);
* Er dreigt een ernstige verstoring van orde en rust;
* Gevergde aanpassing in de organisatie, de begeleiding en het onderwijs van de school zijn in redelijkheid niet te vragen, omdat er te weinig middelen beschikbaar zijn.  
Bovenstaande criteria kunnen ieder apart, maar ook in onderlinge samenhang worden gewogen.
 

In sommige gevallen kunnen wij ervoor kiezen om uw kind hier op school nog extra te toetsen. In overleg met ouders kan er ook worden besloten tot een proefplaatsing. 

 

Als wij ervan overtuigd zijn dat wij uw kind goed kunnen begeleiden, bellen wij u op en kunt u de inschrijfformulieren bij ons inleveren. In overleg met u besluiten we op welke dag uw kind bij ons op school kan beginnen. Menen wij echter dat wij uw kind niet voldoende begeleiding kunnen geven, dan zullen wij uw kind niet toelaten en u een andere school adviseren. Wij kunnen die beslissing ook nemen als de groep waarin uw kind zou komen te groot of te druk is.  

Argumenten die leiden tot het niet toelaten van uw kind zullen mondeling dan wel schriftelijk en met redenen omkleed aan de aanmeldende ouders/verzorgers worden bekend gemaakt. In het geval we uw kind niet kunnen toelaten, hebben we de opdracht om samen met u een andere school te vinden waar uw kind wel toelaatbaar is.  

Na inschrijving krijgt u een brief thuis met een bevestiging.  

 

 

Leerlingen met een beperking 

Onze school staat in principe open voor alle kinderen die met een redelijke mate van succes het regulier basisonderwijs kunnen volgen. Ook kinderen met een motorische handicap, slechthorendheid of slechtziendheid kunnen tot deze groep behoren.  

 

Als we moeten beslissen over toelating, houden we er uiteraard rekening mee of we wel de nodige deskundigheid in huis hebben om het kind een verantwoorde opvang te bieden. Hiervoor zijn gesprekken met u als ouder nodig en de uitwisseling van alle benodigde informatie van de instanties die betrokken zijn bij uw kind.   

Het is mogelijk om een arrangement aan te vragen voor kinderen die slechts op onze school geplaatst kunnen worden met de nodige begeleiding. Dit arrangement wordt door ouders en school samen aangevraagd.  

 

Blijkt dat het voor de school niet mogelijk is om uw kind verantwoord op te vangen, dan moeten wij u, ook in het belang van uw kind, teleurstellen. Het recht op keuzevrijheid betekent namelijk geen toelatingsrecht in het reguliere onderwijs. U kunt in dat geval bezwaar aantekenen bij de adviescommissie voor toelating en begeleiding (tel. 070-312 28 87). 

 

 

 

 

 
Prof. Mr. A. Anemaschool

Eindstede 4
2543 BL Den Haag
070-3669672
anema@scoh.nlPeuterschool Anema070 - 2040350
PeuterschoolAnema@scoh.nl


Directie
Directeur:
A. Verboom
Adjunct-directeur:
J. v.d. Elst - Broerse